Tidslinje för konventionen i Norge

Årtal och dokument rörande konventionen för Norge 

2003 – UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven vedtas, 17 oktober. (https://ich.unesco.org/en/convention) https://lovdata.no/dokument/TRAKTAT/traktat/2003-10-17-190 

2005-2006 – Tilråding fra Utenriksdepartementet av 2. juni 2006, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II). Om samtykke til ratifikasjon av UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven (https://unesco.no/wp-content/uploads/2012/12/UNESCOs-konvensjon-av-2003-om-vern-av-den-immaterielle-kulturarven.pdf) 

2007 – Norge ratifiserer UNESCO konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven, den 7 januar 2007. (https://www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/immateriell-kulturarv-i-norge) 

2010 – Kulturrådet publiserer rapport: Immateriell kulturarv i Norge. En utredning om UNESCOs konvensjon av 17. oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven (https://www.kulturradet.no/documents/10157/a12b2499-0e89-4548-96f5-a63bacf843eb

2019 – Som det første norske elementet på UNESCO’s verdensarvliste for immateriell kulturarv, ble Setesdølane sin dans, spilling, kveding og steving innskrevet. (https://www.kulturradet.no/en/museum-kulturarv/vis-artikkel/-/setesdalstradisjonen-fyste-norske-element-pa-unesco-liste

2020 – Bygghytta ved Nidaros Domkirke, fikk plass på UNESCO’s liste over immateriall kulturarv, for gode vernepraksiser. Bygghyttemodellen er et flernasjonalt fagmiljø som er knyttet til restaurering av kirker, katerdraler og slott fra mellomalderen. (https://www.kulturradet.no/en/museum-kulturarv/vis-artikkel/-/nidarosdomens-restaureringsarbeider-fort-opp-i-unesco-forteikning

2021 – Den nordiske klinkbåttradisjonen innskrives på UNESCO’s liste over verdens immaterielle kulturarv (https://unesco.no/nordisk-klinkbattradisjon-inn-pa-unescos-liste-over-immateriell-kulturarv/