Tidslinje för konventionen i Sverige

Årtal och dokument rörande konventionen för Sverige 

2003 – Unesco:s konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet antas av Unesco. 

2005 – Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. Bakgrund, Sveriges arbete med konventionen, synpunkter och tankar. Svenska Unescorådets skriftserie nr 1/2005. (http://u4614432.fsdata.se/wp-content/uploads/2013/09/Unescos-konvention-om-skydd-för-det-immateriella-kulturarvet.pdf)  

2009 – Förslag till nationellt genomförande av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet. Institutet för språk och folkminnen (Isof). Småskrifter 3. (https://isof.diva-portal.org/smash/get/diva2:1178961/FULLTEXT01.pdf)  

2011 – Regeringen beslutade den 9 december 2010 att ratificera konventionen. Den 26 januari 2011 deponerades Sveriges ratifikationsinstrument hos UNESCO:s generaldirektör. Konventionen trädde i kraft den 26 april 2011. https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/sveriges-internationella-overenskommelser/2013/01/so-201231/  

2012 – Officiell översättning. SÖ 2012:31 Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet (https://www.regeringen.se/49c828/contentassets/b43083af89784a79941f672180f6ab4e/konvention-om-tryggande-av-det-immateriella-kulturarvet)  

2012 – Isof:s delrapport Levande kulturarv. Delrapport om tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige (https://www.isof.se/download/18.5d2bf5ad1791d0816f45b33/1620333812404/Levande-kulturarv-Unesco-delrapport%2020131115.pdf)  

2014 – Isof:s slutrapport Levande traditioner. Slutrapport om tillämpning av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet i Sverige http://unesco.hemsida.eu/wp-content/uploads/2014/02/Slutrapport.pdf  

2014 – Svenska Unescorådets nyhet om Isof:s slutrapport: https://unesco.se/hur-ska-sverige-arbeta-med-unescos-konvention-om-det-immateriella-kulturarvet/ 

2015 – Det nationella registret inrättas för svenska immateriella kulturarv, Levande traditioner (https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner), och fäbodkulturen listas (https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner/forslag/2015-09-30-fabodkultur)  

2016 – Isof publicerar rapporten Det nationella arbetet med tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet (https://www.isof.se/download/18.5d2bf5ad1791d0816f45b35/1620333812514/ISOF%20Redovisning%20immateriellt%20kulturarv%202016.pdf)  

2018 – Sagobygden blir det första svenska kulturarvet att bli uppförd på Unescos internationella lista (https://sagobygden.se/sv/unesco/

2019 – Hantering av nomineringsförslag till Unescolistor och register för det immateriella kulturarvet (https://www.isof.se/download/18.5d2bf5ad1791d0816f45b36/1620333812539/Hantering_Unescos_listor%202019.pdf)  

2021 – Nordiska klinkbåtstraditioner blev uppförd på Unescos internationella lista 

(https://www.isof.se/lar-dig-mer/levande-traditioner/forslag/2017-01-18-klinkteknik—batbyggnad)